โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอดธรรม อัมราลิขิต
ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจัย อัมราลิขิต
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วงษ์ดีไทย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ธัญญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางเรไร วรศิลป์ชัย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เสริมศักดิ์ศศิธร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เจียรวงศ์สกุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา กีรติหัตถยากร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม วิจิตรปิยะกุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเป๋งเฮี้ยง แซ่ต่อ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ วรมงคลชัย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร อาริยวัฒน์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองใบ ลิมป์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางงิ้ม วรศิลป์ชัย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรศรี วรชัยยุทธ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาวัลย์ ศรันยพฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา อิธิเทพนา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิกร อมรประดิษฐ์กุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ผดุงมาตรวรกุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายผาสุก กาญจนบัตร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเจตส์ อัมราลิขิต
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง แซ่อึ๊ง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนีย์ ผดุงมาตรวรกุล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต ศรันยพฤทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ