โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ครูพิเศษ

นางสาวศศิประภา ตันวัฒนกุล
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐญดา ลิ้มฮกเซ่ง
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวพลอยไพลิน ภูกิ่งเงิน
ครูบรรณารักษ์

นางสาวสุพิชชา จรูญผล
ครูการเงิน