โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางมณีนุช พูนสิน

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนวลละออ บุตรอินทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงประทุม ครองขจรสุข
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวจุฑามาศ วจะสุวรรณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางมณีนุช พูนสิน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวภัททิยา หาญกำจร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุวรรยา ญาติเสมอ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางนวพร เหตุอาหลี
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปภาดา พลจันทึก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวศศิประภา ยงค์พีระกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจีรนันท์ นิ่มสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวพลอยนภัส พัตร์แย้ม
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวภานุชนาถ วังเว
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3