โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป    

     โรงเรียนบุญญวิทยาคาร    ตั้งอยู่เลขที่   21    ถนน  โรมันคาทอลิค    อำเภอ  พนัสนิคม   จังหวัด  ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์  20140  โทรศัพท์, โทรสาร  0 - 3846 - 1000   e-mail  :  boonya.school@hotmail.com  
website : www.boonyawittayakarn.ac.th สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับปฐมวัย (3 ขวบ) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) สอนเสริมรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน