โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 ตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา

             - เป็นรูปวงกลมสองชั้น  วงกลมชั้นในประกอบด้วยตัวหนังสือจีน คำว่า  “文益”  อ่านว่า
“ เหวินอี้ ”  ซึ่งแปลว่า การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม สามารถนำพานักเรียนสู่ความเจริญก้าวหน้า
มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษาแก่สังคม และประเทศชาติ
            - วงกลมใหญ่อยู่ขอบนอก มีตัวหนังสือเป็นชื่อ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
            - กลางขอบวงกลมใหญ่ด้านซ้ายมือมีตัวหนังสือจีนคำว่า “泰国” อ่านว่า “ไท่กว๋อ” แปลว่า ประเทศไทย 
            - กลางขอบวงกลมใหญ่ด้านขวามือมีตัวหนังสือจีน คำว่า “旧罔” อ่านว่า “จิ้วหวั่ง”  แปลว่า พนัสนิคม