โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอดธรรม อัมราลิขิต
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจัย อัมราลิขิต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ วิถีธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร วิริยาทรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายภาษาจีน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513