โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
คณะผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ วิถีธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกพร วิริยาทรพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุรีพร ทองธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา