โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภานันท์ ศิริศักดิ์ภิญโญ
หัวหน้าสายชั้นป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวราพล วิถีธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววนิดา วงศ์ษารัฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3