โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First Century Skills)
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย 
8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
10. ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น