โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสั​ยทัศน์  ( Vision )

โรงเรียนบุญญวิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน  มีวินัย  ใส่ใจคุณธรรม  ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เน้นความสัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ที่ทุกฝ่าย พึงพอใจ         

      

 

 
ปรัชญา
ปรัชญา : ภาษาจีนเด่น เน้นคุณธรรม